EnglishDutchGermanFrenchSwedishItalianSpanishHebrewDanish

מיאון אחריות

מיאון אחריות

בעוד ש- YER International מקפידה על עיבוד והצגה טובים של התוכן באתר זה, הנשמר מדויק ככל האפשר בכל עת, עדיין יכול להיות שחלק מהמידע המוצג מיושן או לא (לגמרי) נכון. לאחר שנודע על אי-דיוקים כלשהם, YER International תעדכן כל חומר באתר האינטרנט שלה בהקדם האפשרי. YER International רשאית לשנות כל תוכן באתר האינטרנט שלה בכל עת שהיא רואה לנכון לעשות זאת, עם או בלי סיבה או הודעה, מכל סיבה שהיא. YER International מבטלת במפורש את כל האחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, כולל, אך לא רק, האחריות המשתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה, או אחריות הנובעת מביצוע, מהלך העסקה או השימוש בה. כמו כן, YER International מבטלת במפורש את כל האחריות לכך שהאתר וחומריו יהיו נקיים מוירוסים, שהאתר יהיה חסר הפרעות ומאובטח וזמין בכל עת, או שהאתר יענה על דרישותיכם.

על מבקרים באתר זה קיים אוסר על העתקה, הפצה או פרסום כל מידע, מוצרים ושירותים ללא הסכמה מראש ובכתב של YER International, למעט לשימושם הפרטי.